Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

EL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

En el marc general de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la tutoria esdevé una part substancial del procés d'ensenyament- aprenentatge universitari i una estratègia per promoure'n la millora. En aquest context, la Facultat d'Enologia ha disenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial, per tal de donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants.

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d'adaptació a l'EEES i a les necessitats de les comarques meridionals de Catalunya, ha culminat, a la Facultat d'Enologia, amb la verificació i autorització de dues titulacions de grau i una de Màster:

Grau de Biotecnologia

Certificat d'acreditació

Memòria de verificació
Informes d'avaluació
RUCT

Grau d'Enologia

Certificat d'acreditació

Memòria de verificació
Informes d'avaluació
RUCT

Màster en Begudes Fermentades

Certificat d’acreditació

Memòria de verificació
Informes d'avaluació
RUCT

Màster Internacional en Innovació en Enoturisme

Memòria de verificació

Informes d'avaluació
RUCT


Per tal de garantir la qualitat i l'adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions, han de fer un seguiment anual d'aquestes titulacions i sotmetre's periòdicament a un procès d'acreditació que validi el caràcter oficial:

  • El marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior estableix que les noves titulacions disposin d'un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació correcta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

La Facultat d'Enologia s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat, que complementa els plans estratègics i les normatives existents.

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat d'Enologia ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.