Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la qualitat

La URV ha apostat des dels seus inicis per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia, i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. Per a promoure el desenvolupament d'una cultura de la qualitat, la URV estableix formalment la seva estratègia en aquest àmbit, que està alineada amb la missió, la visió i els valors de la institució recollits al seu Estatut.

A més, d'acord amb el compromís d'assegurament de la qualitat que s'exigeix en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, les universitats han de disposar d'una política i d'un sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

En aquest context, la Facultat d'Enologia (FE) ha implementat i desplegat un SIGQ que té com a objectiu garantir la qualitat de totes les activitats i àmbits d'actuació del centre, així com de les titulacions de grau i màster que coordina. L'any 2010, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va avaluar favorablement el disseny del SIGQ de l'FE en el marc del programa AUDIT.

L'estructura documental del SIGQ de l'FE inclou:

► La Política de qualitat: és el compromís públic de les parts interessades amb una cultura de la qualitat i orienta la gestió estratègica de la Facultat. Conté la missió, la visió i els objectius de qualitat del centre.

► El Manual de qualitat: és el document bàsic per descriure el SIGQ i específica els processos que el conformen. Alhora, incorpora la presentació de l'FE, així com la seva organització, estructura i responsabilitats.

► El Mapa de processos del SIGQ: és la representació gràfica dels processos i les seves interrelacions, amb l'enllaç a les fitxes corresponents.

  • Òrgans específics en l’àmbit de la qualitat

  • ► Responsable del SIGQ (Dra. Montserrat Poblet Icart)(ELIMINAR): garanteix la implantació, el manteniment i la revisió periòdica del SIGQ.
  • Comissió de Qualitat: vetlla pel seguiment i l'avaluació tant de la implantació com de la millora contínua del funcionament i rendiment del SIGQ.