Universitat Rovira i Virgili

Equip i òrgans de govern

►Equip Deganal

Pujar

►Oficina de Suport al Deganat

Pujar

►Consergeria (compartida amb la Facultat de Química)

Pujar

  • > L'Equip Deganal

    El degà o degana és nomenat pel rector o rectora de la URV a proposta de la Junta de Facultat. Representa la Facultat, la dirigeix i la gestiona amb la col·laboració del seu equip. Els coordinadors i coordinadores de grau i màster són professors i professores permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana, s'encarreguen d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.