Universitat Rovira i Virgili

Com oferir feina / pràctiques a estudiants?

TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES

Les pràctiques curriculars estan incloses com a assignatura en el pla d'estudis de l'ensenyament, i per tant, tenen reconeixement acadèmic. L'estudiant ha d'estar matriculat de l'assignatura, i tenen una durada en hores limitada que ve determinada pel pla d'estudis. Cada facultat estableix els criteris de selecció i assignació dels estudiants a cada lloc de pràctiques. Poden ser remunerades o no remunerades.

Les pràctiques extracurriculars no estan incloses als plans d'estudis. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. L'estudiant ha d'estar matriculat en l'ensenyament del qual vulgui realitzar pràctiques. La durada màxima de les pràctiques no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un curs acadèmic. El límit màxim depèn del centre i ensenyament. Amb caràcter general, no poden superar les 750 hores durant un curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 d'agost), i han de ser remunerades.

Característiques comunes en pràctiques curriculars i extracurriculars:

ALTA A l'INSS OBLIGATÒRIA

Malgrat el caràcter acadèmic de les pràctiques, existeix l'obligació legal de donar d'alta a la Seguretat Social (INSS) els estudiants que realitzin pràctiques externes remunerades, ja siguin curriculars o extracurriculars.

 Les pràctiques remunerades CURRICULARS estan bonificades al 100%, segons estableix el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, a la seva disposició addicional 25ª.

A més aquest butlletí desenvolupa el procediment gestió davant la Seguretat Social. 


Tota la informació sobre l'alta i cotització a la Seguretat Social dels estudiants que realitzin pràctiques remunerades la podeu trobar a la secció ASSEGURANCES.

En cas que les pràctiques no siguin remunerades, la cobertura sanitària està garantida per l'assegurança escolar o l'assegurança Allianz UniversPlus.

Tota la normativa aplicable a les pràctiques externes la podeu consultar aquí.