Universitat Rovira i Virgili

Pla d'Acció Tutorial

L'impuls d'un ensenyament centrat en l'alumnat, on aquest adopta un paper actiu i protagonista en el seu propi procés d'aprenentatge, exigeix que les institucions universitàries comptin amb serveis d'orientació eficaços.

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és una línia estratègica del model docent de la URV i concreta les accions per garantir el seguiment, l'acompanyament i l'orientació de l'estudiant. Amb l'objectiu de contribuir a una formació integral de l'alumnat, el PAT pretén facilitar la seva integració universitària, fer un acompanyament de la seva tasca acadèmica, guiar-los en la resolució de problemes lligats a la vida universitària i facilitar la maduració del seu projecte personal i professional.

En aquest context, la Facultat d'Enologia ha aprovat i implantat el seu propi PAT a les titulacions de grau i màster que coordina: