Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i acreditació

Un cop s'implanten les titulacions, les universitats han d'efectuar un seguiment del seu desplegament. Aquest consisteix en una avaluació interna basada en evidències; una anàlisi dels indicadors i dels resultats acadèmics que permeti detectar bones pràctiques i determinar àrees de millora entre el disseny del pla d'estudis i el seu desenvolupament. El seguiment culmina en la renovació de l'acreditació, on la millora contínua és validada externament.