Universitat Rovira i Virgili

Treball de Fi de Grau

Guia de Treball de Fi de Grau
Documentació necessària

Sol·licitud del TFG. Annex 1

Fitxa de seguiment. Annex 2

Acord de confidencialitat. Annex 3

Rúbriques d’avaluació del TFG 

Memòria

Presentació oral

Coordinadors del TFG Grau d'Enologia
Coordinadors del TFG Grau de Biotecnologia