Universitat Rovira i Virgili

El nostre equip

►Equip Deganal

Pujar

►Oficina de suport al deganat

Pujar

►Consergeria (compartida amb la Facultat de Química)

Pujar

  • > L'equip deganal

    El degà és nomenat pel rector de la Universitat a proposta de la Junta de Facultat. Representa la Facultat, la dirigeix i la gestiona amb l'ajut del seu equip. Els responsables d'ensenyament són professors permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l'ensenyament estigui adscrit, s'encarreguen d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.