Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona



Portada > Garantia de la qualitat > Garantia de la Qualitat

Facultat d'Enologia



Garantia de la Qualitat

El marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior estableix que les noves titulacions disposin d'un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació correcta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

La Facultat d'Enologia s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat, que complementa els plans estratègics i les normatives existents.

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat d'Enologia ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d’adaptació a l’EEES i a les necessitats de les comarques meridionals de Catalunya, ha culminat, a la Facultat d'Enologia, amb la verificació i autorització de dues titulacions de grau i una de Màster:
 

Grau de Biotecnologia
Certificat d'acreditació
Memòria de verificació
Informes d'avaluació
RUCT
Grau d'Enologia
Memòria de verificació
Informes d'avaluació
RUCT
Màster en Begudes Fermentades
Memòria de verificació
Informes d'avaluació
RUCT
Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme
Memòria de verificació
RUCT


Per tal de garantir-ne la qualitat i adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions, han de fer un seguiment anual d’aquestes titulacions i sotmetre’s periòdicament a un procès d’acreditació que validi el caràcter oficial de les mateixes:

Informe d'acreditació

Grau de Biotecnologia Informe d'avaluació externa
Informe de la sol·licitud d'acreditació
 Màster en Begudes Fermentades Autoinforme d'acreditació

Informes de seguiment:

Curs 2014-15 Curs 2011-12
Curs 2013-14 Curs 2010-11
Curs 2012-13 Curs 2009-10

Indicadors de seguiment. Graus i Màsters 

Curs 2016-17 Grau de Biotecnologia
Grau d'Enologia
Màster Begudes Fermentades
Curs 2015-16 Grau de Biotecnologia
Grau d'Enologia
Màster en Begudes Fermentades
Curs 2014-15 Curs 2011-12
Curs 2013-14 Curs 2010-11
Curs 2012-13 Curs 2009-10

En el marc general de l’Espai Europeu d'Educació Superior, la tutoria esdevé una part substancial del procés d’ensenyament- aprenentatge universitari i una estratègia per promoure’n la millora. Dins d'aquest context, la Facultat d'Enologia ha disenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial, per tal de donar resposta a la necessitat d’orientació dels seus estudiants.

Grau en Enologia
Curs Formació/Acció
1r Formació sobre seguretat en els laboratoris
Conèixer el CRAI
Utilització del Moodle
2n Com afrontar el procés de recerca d'ocupació amb eficàcia
Com parlar en públic
3r Aprèn a potenciar el teu CV i a acompanyar-lo d'una carta de presentació
Supera l'entrevista de selecció
Grau en Biotecnologia
Curs Formació/Acció
1r Formació sobre seguretat en els laboratoris
Conèixer el CRAI
Utilització del Moodle
2n Fonts bibliogràfiques i gestor de referències (Mendeley)
Com parlar en públic
3r Aprèn a potenciar el teu CV i a acompanyar-lo d'una carta de presentació
Com aprofitar les pràctiques externes per a trobar un lloc de treball
Informes d'avaluació Curs acadèmic
     2014-15
     2013-14
     2012-13

Informació