Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de govern

►Junta de Facultat


Professors dels cossos docents universitaris

Pujar

Professorat contractat a temps parcial

Investigadors

Becaris d’investigació

Director/a Departament

PAS

Estudiants - Grau d'Enologia

Estudiants - Grau de Biotecnologia

Estudiants - Màster en Begudes Fermentades

►Comissió de Qualitat

Pujar

►Comissió electoral

Pujar

►Comissió tècnica de Mas dels Frares

Pujar

►Comitè d'Avaluació Interna de la Qualitat

Pujar

►Comissió acadèmica de Màster